our home

บ้านของเรา

หอประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา เล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสัน ประกอบกับจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์ที่จะแสดงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างมีชีวิตชีวา

Our Home

“Our Home” is a colorful museum of Chachoengsao. The fine Arts Department has assigned this museum to be the center of education and preservation of arts and culture of Chachoengsao.