KCC-network

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

TK park ร่วมกับ KCC ปรารถนาที่จะส่งต่อแนวคิดการจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิต ด้วยการพัฒนาและจัดตั้งห้องสมุดมีชีวิตร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ดังนี้

1. ด้านกายภาพ

 • แนะนำการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม (กรณีสร้างใหม่)
 • การสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
 • แนะนำการออกแบบพื้นที่ใช้สอย การจัดแผนผัง การจัดวางวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ
 • แนะนำการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) และระบบสื่อโสตทัศน์ (AV System)
 • แนะนำการจัดเตรียมแผนงบประมาณสำหรับการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้

2. ด้านหนังสือ สื่อ และเนื้อหาสาระ

 • คัดสรรและจัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาสาระท้องถิ่น รูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ (กรณีสร้างใหม่)
 • จัดทำสื่อสาระท้องถิ่นของพื้นที่ต้นแบบ (กรณีสร้างใหม่)
 • หลักการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่าน
 • แนะนำรายชื่อหนังสือและสื่อที่ควรมีในห้องสมุด
 • จัดหาชุดหนังสือและสื่อที่เหมาะสมกับผู้อ่านแต่ละช่วงวัย
 • มอบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

3. ด้านการพัฒนาบุคคลากร

 • ให้คำแนะนำด้านการสรรหาบุคลากร
 • อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
 • ฝึกปฎิบัติงานจริง (On the Job Training) ณ อุทยานการเรียนรู้ กทม. และในพื้นที่จริง

4. ด้านโปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ

ติดตั้งซอฟท์แวร์/โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตพร้อมอบรมการใช้งานให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ สอร. และเครือข่าย ดังนี้

1)  โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประกอบด้วย

 • งานดูแลระบบ
 • งานจัดซื้อจัดหา
 • งานจัดทำรายการบรรณานุกรม
 • งานวารสาร
 • การใช้ระบบการสืบค้น
 • การบริการสมาชิก

2) โปรแกรมระบบสมาชิก ประกอบด้วย

 • การบริหารงานทั่วไป (Back Office Administration)
 • การควบคุมการเข้าใช้พื้นที่ (Access Control)
 • การรับสมัครสมาชิก (Membership Registration)
 • การชำระเงินและบริการทางการเงิน (Cashier & Finance service)
 • การควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Workstation Control)
 • การพิมพ์เอกสารตามความประสงค์ (Print of demand)
 • การบริหารจัดการบัตร (Card management)

5. ด้านการจัดกิจกรรม

 • สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
 • หลักการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
 • สนับสนุนชุดนิทรรศการหมุนเวียน

6. ด้านการประชาสัมพันธ์และขยายผล  

 • นำเสนอข่าวสารการดำเนินงานของเครือข่าย
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและขยายผลในท้องถิ่น