MOVIE TIME

ระเบียบ

โรงละครเคซีซี  KCC Theater


     สำหรับจัดฉายภาพยนตร์ สารคดี รวมทั้งการแสดงต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้สนุกและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น จุดประกาย ให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาตัวตน ตามความถนัดและเสริมสร้างการเรียนรู้ คู่จินตนาการ โดยสามารถเข้าชมภาพยนตร์ได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

-  รอบฉายภาพยนตร์  วันอังคาร – ศุกร์  เริ่มฉายเวลา  15.30 น.

-  รอบฉายภาพยนตร์   วันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มฉายเวลา  10.30น.  ,  14.30 น.

การติดต่อขอเข้าใช้บริการโรงละครเคซีซี  KCC Theater เป็นหมู่คณะ

สามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการเป็นหมู่คณะได้ในวัน อังคาร-ศุกร์ (50-70คน / คณะ)  โดยทำหนังสือ เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยเปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะในช่วงเวลา  10.30น.-15.30น.