bn-about

 เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

 ประวัติความเป็นมาศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในแง่ของการสร้างทักษะชีวิต และมีความพร้อมที่จะพัฒนาสังคม การได้รับโอกาสดังกล่าวต้องเปิดกว้าง ผ่านการถ่ายทอดด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมด้วยการใช้หนังสือชนิดต่าง ๆ และรูปแบบใหม่ผ่านทางเทคโนโลยี เทศบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนและเป็นสถานที่ที่เป็นทางเลือกในการเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราโดยบูรณาการความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากล

แนวความคิดในการออกแบบอาคาร

แรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่ง ริเริ่มจากการเรียงซ้อนกันของหนังสือแห่งความรู้ 4 เล่ม โดยมีประตูอุโมงค์เพื่อเปิดเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ผสมผสานกับความงดงามของน้ำตกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งมีระดับของชั้นหินและจังหวะการตกของน้ำที่มีรูปแบบเป็นอิสระไม่ตายตัว มาผสานกับรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงถึงการพัฒนาทางองค์ความรู้ของมนุษย์ มีเส้นสายของโครงสร้างที่ตายตัวและชัดเจน เมื่อนำ 2 สิ่งมาผสานเข้าด้วยกัน จึงเกิดรูปทรงที่แปลกใหม่น่าสนใจ เหมือนกับมนุษย์ที่ต้องการค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นโยบายของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เนื่องจากการเจริญเติบโตของเมืองฉะเชิงเทราในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วตามกระแสแห่งการพัฒนาประเทศ การเกิดขึ้นของห้างสรรถสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ แหล่งเริงรมย์ ฯลฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย จึงทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปนิยมใช้เวลายามว่างในสถานที่ดังกล่าว ในขณะที่ทางเลือกอื่น ๆ เช่น ห้องสมุดหรือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับจัดกิจกรรมมีจำนวนน้อย และไม่มีบรรยากาศที่ดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่เข้าไปใช้ และยังไม่เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจึงมีแนวคิดในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและคนพิการ ส่งเสริมให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อันจะส่งผลให้สังคมเมืองฉะเชิงเทรามีความเข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

About KCC

At KCC We believe that the circumstances we are born into do not dictate our fate, but rather gives us a fertile field to discover what sort of garden may become of it. KCC was born out of a collaboration between Chachoengsao Municipality and the National office of Thailand Knowledge Park. They happened to be inspired by the fluid form of Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary (the regional sanctuary that covers five provinces in the area) and abstract geometry form, to create a building that represents the limitless and ever growing field of knowledge. This building we hope will work to inspire the youth and community to explore the world and to imagine a life without boundaries. By combining the interactive learning system of TK Park and our vision at KCC, we want to provide an environment that encourages expression of art and culture from around the world through exploration and exposure. By making this abundant environment available, we dream to open the great minds of today to realize their limitless potential and capabilities. We are not a victim of our circumstances, but rather a growing field, as fluid as water, finding our way into a fertile garden full of possibilities. Let KCC help you to discover something new.