it station

ห้องสมุดไอที

ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้บริการ เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

IT Station

“IT Station” is a computer training workshop for people of all ages. We offer a range of basic computer training programs for the community to advance in a growing technological world.