exhibition hall

ห้องปล่อยแสง

ห้องจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ งานศิลปะ ตลอดจนผลงานคุณภาพของคนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์

Exhibition Hall

“Exhibition Hall” is a creative area that is designed to showcase exhibitions, where individuals and groups gather to promote and share all types of knowledge.