dream square

จัตุรัสนัดฝัน 

จัตุรัสที่เปิดกว้างสำหรับความฝันและจินตนาการ ผ่านการแสดงความสามารถ ผลงานคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ นิทรรศการสร้างสรรค์ ตลอดจนสารพันกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้อย่างอิสระ

Dream Square 

“Dream Square” is a freedom venue where people of all ages can demonstrate their creative abilities by staging and showing all types of performances, exhibitions and activities.