Terms of Service
คำสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดกว้างสำหรับการนำเสนอ ความคิดเห็นต่อสาธารณะอย่างมีเสรีภาพ
เนื่องจากเว็บไซต์แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคล ทั่วไป การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ซึ่งในบางครั้งทางทีมงานอาจไม่สามารถควบคุมและ ดูแลข้อความต่าง ๆ ที่นำเสนอในเว็บไซต์ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราจึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความ ทุกข้อความที่ส่งเข้ามา
อีกประการหนึ่ง เนื่องจากเนื้อที่ใน Server ของศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา มีปริมาณจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความ สำคัญกับบทความและความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นอันดับต้น ๆ ในบางครั้ง จึงจำเป็น ต้องงดเว้นการนำเสนอข้อความบางข้อความ ที่ไม่มีส่วนเอื้ออำนวยวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกไปก่อน ในกรณีที่จำเป็น